Expertné služby

Stavebná fyzika | POradenstvo |  Merania

Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie (v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie).

Energetický audit je potrebné vnímať ako identifikáciu a návod pre možnosti úspory energie, hodnotenie dopadu navrhnutých opatrení na životné prostredie a posúdenie možností využitia OZE. To všetko so zohľadnením energetického a ekonomického hodnotenia, vrátane vyjadrenia výpočtu návratnosti investícií na realizáciu opatrení. Energetický audit je „energetickou stratégiou" hospodárenia s energiami v budove, ktorá slúži ako podklad pre manažment v investičných akciách budúcich období. Pri žiadostiach o finančné dotácie zo štrukturálnych fondov je tiež potrebný ako podklad pre žiadosti. Povinnosť spracovať energetický audit má veľký podnik avšak audit môže odhaliť možnosti zaujímavýćh finančných úspor znížením energetickej náročnosti a to aj pri minimálnych investíciach a preto je vhodný pre väčšinu budov.

SLUŽBY

Služba energy Partner je komplexnou službou zameranou na optimalizáciu návrhov a tvorbu nových budov. e-Dome organizuje jednotlivé profesie, procesy a informácie vstupujúce do užívateľskej  a energetickej koncepcie budovy pre zaručený výsledok.

Pri procese tvorby nových stavieb riešime viacero oblastí, ktoré spolu vytvoria optimálny výsledok pre klienta. Tento proces, označovaný aj ako integrované projektovanie, zaručuje dokonalý návrh.

Podstatou je navrhnúť budovu s nižšou energetickou náročnosťou, zvýšeným užívateľským komfortom a príprava podkladov pre rozhodovací proces klienta. Spoločnosť e-Dome je partnerom klienta a v rámci  partnerstva pripraví naša spoločnosť riešenie, ktoré bude ekonomicky opodstatnené, pričom klient  bude spolutvoriť a rozumieť riešeniu.

SLUŽBY

Stavebná fyzika predstavuje vedný odbor, v rámci ktorého ponúkame viaceré služby určené hlavne projektantom.

Medzi ne radíme napríklad kalkulácie potrebné pre výpočet tepelného komfortu budovy, kalkulácie akustického komfortu a akustické merania, hodnotenie kvality stavebných konštrukcií, riešenie stavebných detailov, osvetlenie vnútorných priestorov budovy denným a umelým osvetlením, výpočet kvality vzduchu v interiéri budovy a ďalšie.

Nástroje stavebnej fyziky sú základnými postriedkami pre správne posúdenie a návrh stavebných konštrukcií budov. Požadované parametre sú kalkulované vo forme výpočtov definovaných v platných normách, alebo formou dynamických počítačových simulácií.

SLUŽBY

Medzi jeden z nástrojov stavebnej fyziky pre správne posúdenie a návrh zdrojov tepla, chladu, ale aj stavebných konštrukcií budov patria počítačové simulácie.

Dynamická počítačová simulácia narozdiel od jednoduchého posúdenia zohľadňuje zmeny klímy, dlhodobé pôsobenie vonkajšieho prostredia, simuluje extrémne výkyvy, ale najmä vytvára predstavu o fungovaní systémov a parametroch vnútorného prostredia počas celého roka. Naša firma realizuje a má skúsenosti dynamickými simuláciami budov, simuláciami hodnotenia tepelnej pohody, pohybu vzduchu v miestnosti, denného a umelého osvetlenia a hodnotenia zrakovej pohody, priestorovej akustiky ale aj stavebnej konštrukcie.

SLUŽBY

Zariadenie na termovízne snímkovanie zabezpečuje bezkontaktné meranie teplotných parametrov budovy pomocou termovíznej kamery.

Termovízia predstavuje najrýchlejší spôsob ako detekovať poruchové miesta tepelnej izolácie, okien a ostatných konštrukcií. Identifikuje netesnosti budovy a lokalizuje tepelné mosty.

Termovízne meranie sa realizuje z exteriéru, alebo z exteriéru v kombinácii s interiérom. V jednoduchšom variante sa meranie realizuje za prirodzených tlakových podmienok.

V komplexnejšom variante sa zároveň použije zariadenie na meranie vzduchotesnosti (Blower-door test sada), ktoré vytvorí podtlak v interiéri a výsledky merania sú presnejšie.

Na termovízne snímkovanie používame zariadenia Testo 875i.

SLUŽBY

Prostriedky na meranie vzduchotesnoti budovy (Blower-door test) predstavujú špeciálnu meraciu sústavu, ktorá meria intenzitu výmeny vzduchu v pristore vytvorením tlakovéo rozdielu.

Test vzduchotesnosti sa realizuje podľa normy STN EN 13 829 a spočíva v určení celkovej intenzity výmeny vzduchu n50 pri rozdiele tlaku vzduchu 50 Pa - t.j. koľko krát za hodinu sa vymení vzduch v celom objeme budovy.

Budovy sa pohybuju z hľadiska tohto testu od existujúcich budov s n50 na úrovni as i 4,5/h až po pasívne domy s n50 hodnotou 0,6/h.

Na meranie vzduchotesnosti používame testovacie zariadenia Minneapolis Blower Door Model 4,1 s DG-700.

SLUŽBY

Medzi často požadované služby patria služby spojené s posudzovaním svetelnotechnických požiadaviek.

Pre klienta vieme poskytnúť modely a hodnotenia pre fázu tvorby budovy ako aj oficiálne posudky požadované úradmi pri jednotlivých povoľovacích fázach stavby.

SLUŽBY

Referencie - expertné služby

Servisná Hala Danubiaservis
Servisná Hala Danubiaservis
Rodinný dom na Slavíne
Rodinný dom na Slavíne
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike
Dom odborov - Istropolis
Dom odborov - Istropolis
Servisná hala Jaguar, Land Rover, Volvo
Servisná hala Jaguar, Land Rover, Volvo
SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav
SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav
Bytový dom SEKO komplex
Bytový dom SEKO komplex
Tatra banka a.s.
Tatra banka a.s.
YMCA
YMCA
YMCA
YMCA

Expertné služby

Zobraziť projekt
Nová Kežmarská chata
Nová Kežmarská chata
Bytové domy Budatínska
Bytové domy Budatínska
Aupark tower
Aupark tower
Aupark tower
Aupark tower

Expertné služby

Zobraziť projekt
Základná umelecká škola Zlaté Moravce
Základná umelecká škola Zlaté Moravce
Slavia Production Systems, a.s.
Slavia Production Systems, a.s.
BYT Kozmonautická, Ružinov
BYT Kozmonautická, Ružinov
Tatry mountain resorts, a.s.
Tatry mountain resorts, a.s.
Blumental offices
Blumental offices
Campus Albertov – Architektonická súťaž
Campus Albertov – Architektonická súťaž
AUTOPOLIS Hyundai Bory
AUTOPOLIS Hyundai Bory
Bytový dom Koliba
Bytový dom Koliba
Nemocnica novej generácie Michalovce
Nemocnica novej generácie Michalovce
Kontinuálne meranie spotreby energie vo verejných budovách
Kontinuálne meranie spotreby energie vo verejných budovách
City Aréna Trnava
City Aréna Trnava
Termodynamická simulácia letného prehrievania
Termodynamická simulácia letného prehrievania
Stará Tržnica
Stará Tržnica
ŠKODA Autosalón, Bratislava
ŠKODA Autosalón, Bratislava
Nádvorie Trnava
Nádvorie Trnava
Vojenský opravárenský podnik Trenčín
Vojenský opravárenský podnik Trenčín
Westend Gate
Westend Gate
Westend Gate
Westend Gate

Expertné služby

Zobraziť projekt
Administratívna budova WAGONY – FABRYKA W GNIEWCZYNIE
Administratívna budova WAGONY – FABRYKA W GNIEWCZYNIE
Administratívny komplex Rosum
Administratívny komplex Rosum
ČSOB Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel
ČSOB Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel
Polus Towers
Polus Towers
Polus Towers
Polus Towers

Expertné služby

Zobraziť projekt
Polyfunkčný objekt EcoPoint
Polyfunkčný objekt EcoPoint
Polyfunkčný objekt Magnetka
Polyfunkčný objekt Magnetka
Polyfunkčný objekt Račianska-Pionierska
Polyfunkčný objekt Račianska-Pionierska

ZaujalA Vás niektorá zo služieb, ktoré ponúkame ? Oslovte nás a navrhneme Vám riešenie na mieru.

Kontaktujte nás