Polus Towers

  • Lokalita
    Bratislava
  • Trvanie služby
    2016

Pre objekty Polus Tower I, II, situovaných na továrenskej ulici v Bratislave bol vypracovaný expertízny posudok zameraný na správnosť návrhu a realizácie systému VZT a na vydanie stanoviska  k doteraz už vypracovaným reportom, testom stability a meraniam.

V rámci služby bolo vykonané zo začiatku overenie správnosť vyhodnotenia meraných tlakov v strojovni VZT centrálnym systémom BMS. Následne boli vykonávané merania na overenie reálne dosahovaných množstiev vzduchu na vybraných podlažiach a kontrola dosahovaných tlakov privádzaného vzduchu v chladiacich trámoch. Počas merania boli zistené nedostatky projektového charakteru ako aj nedostatky zapríčinené realizáciou systému VZT.  Súčasťou posudku bol návrh opatrení na optimalizáciu prevádzky a vykonanie.