Naše ESG produkty

V súlade s našou strategickou prioritou stať sa lídrom na trhu oblasti služieb súvisiacich s dekarbonizáciou a efektívnym riadením spotreby ponúkame našim zákazníkom komplexné služby. Medzi produktové línie, ktoré chce spoločnosť v budúcnosti rozvíjať patrí výstavba TZB (technické zariadenie budov) a produkty súvisiace s fotovoltaikou a batériovými riešeniami.

Ikona ruka

Garantované energetické služby

Sme poprednou slovenskou ESCO spoločnosťou (Energy Service Company – spoločnosť poskytujúca energetické služby), našimi hlavnými predmetmi podnikania je poskytovanie Garantovanej a Podpornej energetickej služby v zmysle Zákona o energetickej efektívnosti.

Garantovanou energetickou službou je energetická služba poskytovaná na základe zmluvy o energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie. Táto služba začína spracovaním energetickej analýzy, pokračuje prípravou a realizáciou projektu, jeho prevádzkou a vyhodnocovaním výšky dosiahnutých úspor. Garancia úspory spočíva v našej zodpovednosti za dosiahnutie zazmluvnenej (garantovanej) výšky úspory. Ak ju nedosiahneme, sme povinní zaplatiť rozdiel medzi skutočnou a garantovanou úsporou.

Ikona kvapka

Podporné energetické služby

Podpornou energetickou službou sú služby poradenstva a expertné služby, služby optimalizácie prevádzky a energetický manažment.

Ikona slnko

Energetický manažment a monitoring

Služba energetický manažment je zameraná na energetický monitoring existujúcich budov. Cieľom je zmapovanie budovy z hľadiska energetickej hospodárnosti a identifikovať slabé miesta v budove, ktoré majú vplyv na jej vysokú energetickú náročnosť. Do náplne tejto činnosti patrí organizovanie zásahu pri poruche na monitorovaných zariadeniach v lokalitách zákazníka s cieľom zníženia a následného odstránenia následkov, brániacich alebo obmedzujúcich ich prevádzku. Pre našich zákazníkov pripravujeme pravidelné reporty v zmysle zmlúv a „Service Level Agreement“(SLA), monitorujeme všetky poruchové hlásenia, zostavujeme plán údržby na napájacích sústavách a klimatizáciách v dátových centrách v súlade s plánom týchto činností.

Vďaka integrácii správnych postupov a technológií sú po realizácii opatrení prevádzkované priestory budov pripravené spĺňať náročné požiadavky súčasnej ako aj avizovanej legislatívy.

Ikona ruka

Energetický audit

Energetický audit predstavuje systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie.

Ikona kvapka

Dekarbonizácia – redukcia uhlíka

Našimi expertnými službami a návrhom preventívnych opatrení pomáhame firmám a organizáciám prejsť na ekonomický systém, ktorý trvalo znižuje a kompenzuje emisie oxidu uhličitého (CO₂) a znižuje emisie skleníkových plynov.

Ikona slnko

Expertné služby

Naše expertné služby zahŕňajú poradenstvo, analýzy, konzultácie v oblasti stavebnej fyziky (oblasti: tepelný komfort, akustika, osvetlenie, kvalita vzduchu, plnenie noriem, dynamické počítačové simulácie), zníženia energetickej náročnosti budov, energetickej certifikácie budov, termografia (identifikácia netesností, tepelných mostov), vzduchotesnosti budov a podobne.

Ak máte záujem o naše služby a riešenia v oblastiach úspory energie a energetického managementu, neváhajte nás kontaktovať

Kontaktujte nás