Čo je ESG

E ako Environment (životné prostredie)

Vzhľadom na náš obchodný model priamo prispievame k boju proti klimatickým zmenám a k ochrane životného prostredia. Okrem toho máme za cieľ podporiť ochranu životného prostredia a zabrániť zmenám klímy na základe nášho vlastného podnikania.

Snažíme sa napríklad obmedziť spotrebu fosílnych palív a uhlíkovú stopu našich aktivít tým, že podporujeme prácu z domu.

Podporujeme obehové hospodárstvo tým, že triedime odpad nielen v našej kancelárii, ale podporujeme, aby triedili aj naši zamestnanci doma.

S ako social (spoločnosť)

Náš sociálny pilier sa zameriava na naše zainteresované strany a to predovšetkým na zákazníkov, zamestnancov a komunitu.

Naši zákazníci

Cieľom našej stratégie je poskytovať najlepšiu zákaznícku skúsenosť na trhu. Do návrhov našich riešení preto v čo najvyššej možnej miere zapájame všetky oblasti alebo technologické celky, ktoré majú vplyv na celkovú spotrebu energií u zákazníka.

Naša komunita

Ako zakladajúci člen Slovenskej rady pre zelené budovy sa e-Dome angažuje aj v edukácii a presadzovaniu trendov a nových myšlienok v oblasti energetiky v budovách a trvalej udržateľnosti na Slovensku.

Starostlivosť o našich zamestnancov

Sme hrdí na náš tím odborníkov v oblasti stavebnej fyziky, technologické zabezpečenia budov, meraní a regulácie a monitoringu a prevádzky technológií v budovách, ktorí prinášajú vysokú odbornosť na trhu s energetickými službami a ďalšími expertnými činnosťami.

Aby sme naplnili našu víziu, vytvárame pracovné podmienky, ktoré podporujú lojalitu našich zamestnancov, ich spokojnosť a v neposlednom rade priťahujú vhodných kandidátov so správnymi zručnosťami. V súlade s našou víziou presadzujeme rovnosť príležitostí, podporujeme spravodlivé zaobchádzanie a otvorenú komunikáciu. Pri odmeňovaní zamestnancov dbáme na dodržiavanie zásady rovnakej odmeny za rovnakú resp. rovnocennú prácu. Umožňujeme lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom našich zamestnancov.

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov považujeme za investíciu do našej budúcnosti. Našim zamestnancom poskytujeme možnosť kontinuálneho vzdelávania. Za rok 2021 naši zamestnanci absolvovali 45 hodín vzdelávania a našim cieľom je počet hodín vzdelávania do budúcna zvyšovať.

G ako governance (správa a riadenie)

Pri riadení spoločnosti máme nasledujúce hlavné priority – rozmanitosť a inklúzia a etické chovanie a dbáme na to, aby sme boli spoľahlivý platca daní.

Rozmanitosť a inklúzia

Snažíme sa prekonávať vlastné očakávania a poskytovať atraktívne podmienky ľuďom z rôznych prostredí. To predovšetkým platí pre zamestnávanie žien a zvyšovanie ich podielu na manažérskych pozíciách.

Za rok 2021 mali ženy v našich riadiacich pozíciách 29%. Z celkového počtu našich zamestnancov mali v roku 2021 ženy zastúpenie 42%. Našim cieľom je dosiahnuť 30%né zastúpenie žien v riadiacich orgánoch spoločnosti.

Etické správanie

Od našich zamestnancov a dodávateľov požadujeme dodržiavanie najvyšších štandardov etického správania. Náš záväzok etického správania zahŕňa dodržiavanie ľudských práv, zákonníka práce, pracovných postupov, ochranu ľudí a životného prostredia a boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí.

Začínajúc rokom 2022 preškolíme minimálne 95% našich zamestnancov v našom Etickom kódexe.

Dbáme na ochranu osobných údajov. Našim cieľom je dodržiavať nulový počet sťažností na ochranu údajov.

Ceníme si našu antikorupčnú kultúru a máme nulovú toleranciu voči korupcii. Našim cieľom je dodržiavať nulový počet prípadov korupcie.

Daňová integrita

Dodržiavame daňové predpisy a sme riadnym platcom daní. Zámerne neznižujeme naše daňové zaťaženie, nevyhýbame sa daňovým povinnostiam a nevyužívame daňové raje. Našim záväzkom je byť naďalej spoľahlivým platcom daní.

V súlade s našou strategickou prioritou stať sa lídrom na trhu oblasti služieb súvisiacich s dekarbonizáciou a efektívnym riadením spotreby ponúkame našim zákazníkom komplexné služby.

Pozrieť služby