SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav

 • Lokalita
  18 čiastkových energetických auditov pre stanice a centrály na území Slovenskej republiky
 • Rok vypracovania projektu
  2017
 • Investičné náklady
  2 478 355 Eur
 • Celková ročná úspora energie
  1 118 124 kWh na zemnom plyne a 223 488 kWh na elektrickej energii
 • Zníženie množstva emisií
  284 ton/rok

Pre podnik Slovenský hydrometeorologický ústav bolo vypracovaných spolu 18 čiastkových energetických auditov pre všetky synoptické, meteorologické, hydrologické a iné stanice či centrály na území Slovenskej republiky vo vlastníctve SHMÚ, auditované boli aj všetky dopravné prostriedky vozového parku. Prevádzky slúžia na vykonávanie hydrologickej a meteorologickej služby na národnej a medzinárodnej úrovni.

Energetický audit bol spracovaný podľa požiadaviek objednávateľa tak, aby boli navrhnuté také opatrenia, ktoré zabezpečia celkovú úsporu na vykurovaní vo výške minimálne 50%. Pre objekty SHMÚ v lokalite Gánovce a Jaslovské Bohunice boli energetické audity špeciálne vypracované aj v súlade s odporúčaním na spracovanie energetického auditu verejnej budovy spracovaný Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Budovy boli zároveň vybrané ako vhodný kandidáti pre žiadosť o podporu z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP).