Rodinný dom na Slavíne

  • Lokalita
    Slavín, Bratislava

Pri našej ďalšej spolupráci so známym slovenským umelcom a architektom Matúšom Valom sme sa podielali na tvorbe zaujímavého návrhu rodinného domu v lokalite Slavín v Bratislave. V rámci projektového zadania sme sa venovali stavebnej optimalizácie rodinného domu a domčeku s bazénom, s ohľadom na splnenie legislatívnych požiadaviek a v druhom kroku sme vypočítali tepelné straty a tepelné zisky pomocou termodynamickej simulácie so zohľadnením extrémneho klimatického testreferenčného roku pre letné obdobie a normálneho klimatického testreferenčného ruku pre zimné obdobie. Klimatické údaje boli pre lokalitu Bratislava.

Stavebná optimalizácia rodinného domu a domčeku s bazénom

Hlavnou úlohou posúdenia bol výpočet potreby tepla na vykurovanie v zmysle požiadaviek STN 73 0540-2/2012 (Z1/2016), kap. 8.2 – Stanovenie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy. V rámci tejto časti sme okrem výpočtu potreby tepla na vykurovanie navrhli skladby (vrstvy) obalového plášťa budovy (steny, strechy, podlahy, výplňové konštrukcie) a to zvlášť pre časť rodinný dom (ďalej RD) a zvlášť pre časť domček s bazénom tak, aby boli splnené požiadavky normy na súčiniteľ prechodu tepla a tepelného odporu (na normalizované hodnoty požadované od 1.1.2016). V ďalšom kroku bola vypočítaná potreba tepla na vykurovanie za účelom preukázania predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy pre danú kategóriu budovy (normalizované užívanie a normalizované klimatické údaje), zvlášť pre časť rodinný dom a zvlášť pre časť domček s bazénom.