Termodynamická simulácia letného prehrievania

Termodynamická simulácia letného prehrievania
  • Lokalita
    Bratislava
  • Trvanie služby
    2014

Významný slovenský architekt Matúš Vallo nás oslovil na spoluprácu pri tvorbe zaujímavej nadstavby rodinného domu na Červeňovej ulici v Bratislave. V rámci projektovej prípravy sme spracovali nielen energetický koncept, ktorý pozostával z implementácie aktívneho betónového jadra a riadeného vetrania, ale aj zo stavebno-fyzikálneho posúdenia stavebných detailov, návrhu nadradeného systému MaR a hlavne posúdenia rizika letného prehrievania nadstavby s exponovaným presklením na juhovýchodnú orientáciu. 

Posúdili sme teda tepelnú stabilitu v letnom období v kritických miestnostiach nadstavby bytu v rodinnom dome. Vzhľadom na charakter prevádzky, orientácie, typu a veľkosti transparentných plôch sme sa rozhodli výpočet realizovať pomocou termodynamickej počítačovej simulácie so zohľadnením referenčného roka pre Bratislavu. Splnenie kritéria na najvyššiu dennú teplotu vzduchu v miestnosti sme vyhodnotili podľa požiadaviek normy STN 73 0540-2.