Polyfunkčný objekt Račianska-Pionierska

  • Lokalita
    Bratislava
  • Trvanie služby
    2014

Pre pripravovaný polyfunkčný objekt na križovatke ulíc Pionierska a Račianska bola vykonaná analýza splnenia požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy po roku 2015. Cieľom bolo odhadnúť do akej energetickej triedy bude indikatívne budova spadať v čase kolaudácie (rok 2016 až 2020) na základe splnenia resp. nesplnenia predpokladu na energetickú hospodárnosť budov.

V rámci analýzy bolo vypracované posúdenie zdrojovej časti vykurovania v závislosti na účinnosti výroby a odovzdávania tepla. Celkovo boli posudzované tri varianty zdroja tepla, ktoré okrem energetickej bilancie boli porovnané z hľadiska investičných a prevádzkových nákladov.