služby

PORTFÓLIO NAŠICH SLUŽIEB A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NÁM UMOŽŇUJE SA VENOVAŤ KAŽDÉMU TYPU BUDOVY, BEZ OHĽADU NA JEJ VEĽKOSŤ A KOMPLEXNOSŤ

GARANTOVANÉ ENERGETICKÉ SLUŽBY

GARANCIA ÚSPORY | FINANCOVANIE OPATRENÍ | ENERGETICKÝ MANAŽMENT

Energetické služby so zmluvne zaručenou úsporou sú zamerané na znižovanie prevádzkových, predovšetkým energetických nákladov v existujúcich budovách. K dosiahnutiu úspor využívame opatrenia investičného a neinvestičného charakteru pokrývajúce oblasť výroby, distribúcie i konečnej spotreby energie.

METÓDA EPC

Metóda EPC (Energy Performance Contracting) je komplexná a odborná služba dodávaná klientovi na kľúč. Výstupom je zníženie nákladov na energie a údržbu pomocou úsporných opatrení, najmä investíciou technologického charakteru do modernizácie energetického hospodárstva, ktoré je splácané zákazníkom postupne až z dosahovaných úspor. Zmluva EPC sa obvykle uzatvára na štyri až desať rokov. 

Zistiť viac

ENERGETICKÝ MANAŽMENT A MONITORING

ÚSPORA ENERGIE | OPTIMALIZÁCIA  SPOTREBY | PREVÁDZKOVÝ MONITORING

Služba energetický manažment je zameraná na energetický monitoring existujúcich budov. Cieľom je zmapovanie budovy z hľadiska energetickej hospodárnosti a identifikovať slabé miesta v budove, ktoré majú vplyv na jej vysokú energetickú náročnosť.

Výsledky mapovania môžu byť použité na návrh optimalizačných opatrení, ktoré sú oveľa viac zacielené na problémové miesta budovy, ako by to bolo bez vykonania energetického monitoringu. Služba energetický manažment predstavuje dlhodobé sledovanie budovy (aspoň počas obdobia jedného roka) s cieľom odhaliť na prvý pohľad možno nepozorovateľné problémy, na rozdiel od služby e-Diagnostic, ktorá je zameraná na rýchlu identifikáciu veľkých alebo pociťovaných problémov budov.

Zistiť viac

EXPERTNÉ SLUŽBY

STAVEBNÁ FYZIKA | PORADENSTVO |  MERANIA

Naša firma poskytuje širokú paletu expertných služieb a to najmä vďaka tímu odborníkov zloženého z energetických audítorov a autorizovaných inžinierov aj v oblasti energetickej hospodárnosti budov.

Medzi naše expertné služby spadá najmä energetický audit, konzultačná činnosť, stavebná fyzika, počítačové simulácie, termografia, test vzduchotesnosti, svetlotechnika a posudky.

V rámci našej práce využívame najmodernejšie SW vybavenie, prístroje na diagnostiku a monitorovanie stavebno-fyzikálnych parametrov.

Zistiť viac

ZaujalA Vás niektorá zo služieb, ktoré ponúkame ? Oslovte nás a navrhneme Vám riešenie na mieru.

Kontaktujte nás