Aupark tower

  • Lokalita
    Bratislava
  • Trvanie služby
    5/2015-4/2016
  • Garantovaná ročná úspora
    33 000 EUR bez DPH

Pre polyfunkčný objekt boli navrhnuté opatrenia pre zlepšenie prevádzky VZT zariadení a poskytnutý Energetický manažment čím prišlo zníženiu prevádzkových nákladov klienta a zvýšeniu energetickej efektívnosti.

Klient po vykonaní odporúčaných opatrení dosiahol úspory Energie a nákladov v rozsahu stanovenom zmluvou a dokonca ich presiahol. Navrhnuté opatrenia naviac zabezpečili že  Energetický systém je funkčný a vyhovuje technickému stavu Objektu, štandardným podmienkam prevádzky Objektu, platným technickým a hygienickým normám a je v súlade s platným právnym poriadkom SR.