Aupark Tower

Aupark Tower

Vo februári 2015 sme podpísali zmluvu o poskytovaní garantovaných energetických služieb na budove AUPARK Tower v Bratislave. Cieľom projektu bolo poskytnúť energetické služby, teda navrhnúť v objekte opatrenia spolu s poskytnutím energetického manažmentu a tým znížiť prevádzkové náklady klienta a zvýšiť energetickú efektívnosť budovy bez nutnosti investícii do majetku budovy, čiže do technologií alebo konštrukcií objektu.
Po úvodných obhliadkach sme predložili ponuku na energetické služby s garanciou úspory vo výške 34.000 eur. Rok po zavedení opatrení, monitorovaní a výkonu energetického manažmentu sme mohli po vyhodnotení skonštatovať úsporu vo výške 45.000 eur čo predstavuje 25% nadúsporu oproti garantovanému výsledku.
Počas Základného obdobia bol energetický systém, ktorého sa týkali zavedené opatrenia monitorovaný. Nakoľko nebolo možné zabezpečenie kontinuálneho prenosu dát do databázy nášho monitorovacieho systému, boli využívané dáta sťahované z archívu riadiaceho systému klienta a tieto boli následne vyhodnocované.

Špecifikácia navrhnutých opatrení (balík č.1)

V objekte bolo navrhnuté a zavedené úsporné opatrenie, ktoré bolo zároveň podrobne popísané v e-Guard manuáli, pre správne užívanie technológií a budovy.

  • Opatrenie č.  1 – Nastavenie časových plánov VZT zariadení

Navrhovaná úspora energií spočíva v optimálnom nastavení časových plánov VZT zariadení. Podstatou opatrenia bolo nastavenie časových plánov, korešpondujúcich s pracovnou dobou objektu v zmysle zmluvných podmienok jednotlivých nájomcov (nastavenie týždenných časových plánov zohľadňujúcich víkendy a sviatky).


Pri optimalizácii času chodu bolo zohľadnené najmä to, že VZT zariadenia v budove nie sú primárne navrhnuté na vykurovanie budovy, ale majú zabezpečiť iba jej vetranie. Preto nie je nutné, aby zariadenia boli v chode, keď budova nie je obsadená (s výnimkou niektorých non-stop prevádzok, kde je časový plán prispôsobený zvlášť). Vykurovanie v budove zabezpečujú  konvektory osadené v parapetoch.

Vyhodnotenie Dosiahnutej úspory

Pre výpočet spotreby energie v referenčnom roku boli zohľadnené klimatické podmienky za rok 2014/2015 a chody a výkony zariadení rovnako za rok 2014. Pre výpočet spotreby energie počas základného obdobia za rok 2015/2016 boli využité rovnaké klimatické podmienky ako v referenčnom roku, teda za rok 2014/2015. Zmenili sa chody a výkony zariadení tak, ako boli navrhnuté v rámci energeticky úsporných opatrení.
Dosiahnutá úspora nákladov (DÚ) potom vychádza zo súčinu dosiahnutej úspory energie (DÚE) a referenčnej ceny energie.

Počas základného obdobia bola dosiahnutá úspora:

Dosiahnutá úspora elektrickej energie
DÚE_ee = 334 173 kWh

Dosiahnutá Úspora
DÚ = 45 132 EUR

Ďalšie aktuality