Ako robíme GES a ako vnímajú službu naši zákazníci

Ako robíme GES a ako vnímajú službu naši zákazníci

Garantovaná energetická služba (ďalej GES, angl. EPC) je v zmysle zákona č. 321 o energetickej efektívnosti z roku 2014 službou s garantovanou úsporou energie. Jej hlavnou podstatou je, že poskytovateľ tejto služby nesie riziko a všetky garancie, na ktoré sa viaže odmena za službu. V praxi to znamená, že dostane za svoje služby zaplatené iba v prípade, ak služba skutočne prinesie zákazníkovi úsporu v zmluvne dohodnutom objeme. V súvislosti so spotrebou energií sa v posledných rokoch stretávame s požiadavkou na zlepšenie energetickej efektívnosti. Táto legitímna a dnešnú dobu odzrkadlujúca požiadavka je priamo spätá s kvalitou prípravy a realizácie opatrení v budovách.

Spoločnosť e-Dome sa úsporám energií venuje od svojho založenia v roku 2010. Počas svojho pôsobenia sme prešli vývojom od firmy poskytujúcej služby v oblasti stavebnej fyziky až po komplexného poskytovateľa garantovanej energetickej služby a stretli sme sa s rôznymi typmi klientov. Naučili sme sa, že dosahovanie úspory v prospech našich zákazníkov je možné iba riešením spotreby energií ako celku, a teda k úsporám pristupujeme komplexne.

Predstavte si situáciu: potrebujete rekonštrukciu a objednáte si odborníka, ktorý vám navrhne vhodné úsporné opatrenia na budove na základe jej analýzy. Následne si zaplatíte projektantov, ktorí zapracujú všetky návrhy do projektu tak, aby spĺňal podmienky na stavebné povolenie. Ďalej si objednáte dodávateľov na zhotovenie diela podľa vyhotoveného projektu a na záver si zamestnáte alebo zazmluvníte osobu/firmu, ktorá sa stará a prevádzkuje celý energetický systém. Samozrejme požiadavka na cenu a čas všetkých vymenovaných fáz bola čo najnižšia. Chyba a odchýlka od vašej pôvodnej predstavy (moderná, energeticky efektívna budova) môže nastať v ktoromkoľvek článku uvedeného reťazca, zo skúsenosti väčšinou vo viacerých,  nakoľko kvalita ich práce nie je ľahko merateľná. Myslíme si, že na dnešnom náročnom trhu už nie je miesto pre čiastočné riešenia a preto okrem vlastného technického návrhu a realizácie je dôležité aj vyladenie celého systému, priebežný monitoring prevádzky a dosahovaných úspor a často aj organizačné opatrenia súvisiace s prevádzkovými režimami.

Vhodní zákazníci GES sú všetci, ktorí tušia, že majú vo svojich prevádzkach potenciál zníženia spotreby energie (nehovoriac o potrebe vymeniť zastaralé technológie) a tým aj zníženia prevádzkových nákladov. Stálou praxou na Slovensku je rekonštrukcia metódou „na toto teraz mám“, naviac bez analýzy vhodnosti a efektu opatrenia. Takýmto konaním ide majiteľ proti sebe, nakoľko investícia, ktorú robí, je nepodložená úsporou a nemusí byť návratná ani počas 20 rokov. Naopak, v prípade, že sa zrealizujú opatrenia s krátkou dobou návratnosti, si majiteľ robí prekážku do budúcna, pretože tieto mohli byť použité na prefinancovanie práve tých dlhodobejšie návratných opatrení, ktoré sami o sebe nebudú vychádzať z ekonomického pohľadu.

Preto je efektívnejšie angažovať poskytovateľov GES, ktorí sú schopní vymyslieť a zrealizovať taký balík úsporných opatrení, ktorý má pre obe strany ekonomický zmysel. Balíkom rozumieme krátkodobo a dlhodobo návratné opatrenia, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Aj dlhodobá investícia má totiž význam, ak zákazník dostáva garanciu, že investíciou ušetrené náklady pokryjú náklady na jej splácanie. Investíciu prináša pritom poskytovateľ GES a nie priamo zákazník, čiže služba finančne nezaťažuje klienta.  

Kľúčovým aspektom v tomto modeli spolupráce je teda komplexnosť dodávateľa služby, ktorý dokáže zabezpečiť hĺbkovú analýzu budovy, návrh opatrení, prípravu projektovej dokumentácie, kompletnú realizáciu na kľúč, financovanie realizácie (v prípade potreby), optimálne vyladenie budovy a energetický manažment po dobu trvania garancií (zmluvy). Len takýto dodávateľ dokáže niesť riziko a byť dostatočne zainteresovaným na dosahovaní výsledkov.

Spýtali sme sa našich klientov čo si myslia o GES

EPC vnímame ako vhodnú formu spojenia nevyhnutnej rekonštrukcie starých a nesprávne fungujúcich technologických celkov a zároveň možnosť úspory prevádzkových nákladov. Pri rozhodovaní bola práve garancia úspor kľúčovým faktorom. EPC vnímame ako partnerstvo, kde sú nastavené korektné podmienky vyhodnocovania úspor a kde sa obaja partneri cítia spoluzodpovední za dosiahnuté výsledky. Ak nie sú dosiahnuté garantované úspory, poskytovateľ finančne nahradí rozdiel.

Andrea Čarabová, Manažér prevádzky, Svet zdravia, a.s.

Property manažment bratislavskej budovy Aupark Tower, ktorú vlastní realitný fond Heitman, každý rok pripravuje, plánuje a realizuje projekty nielen na zhodnotenie budovy, ale aj na znižovanie spoločných nákladov aj prevádzkových nákladov nájomníkov. Sme veľmi radi, že majiteľ budovy spoločnosť Heitman na projektoch s nami spolupracuje a podporuje všetky aktivity súvisiace s energetickými úsporami. V súčasnosti v Aupark Tower prebieha aj aktualizácia certifikátu BREEAM, preto pri výbere projektov zohľadňujeme aj “zelený” aspekt - pristupovať zodpovedne k životnému prostrediu. Práve projekt EPC (Energy Performance Contracting) navrhnutý spoločnosťou e-Dome splnil všetky naše očakávania a zapadol do našej koncepcie. Spoluprácu so spoločnosťou e-Dome hodnotím veľmi pozitívne, oceňujem jej inovatívne prístupy a profesionalitu.

Silvia Bassadin, Senior Property Manager pre Aupark Tower, CBRE, s.r.o.

Ďalšie aktuality