Energetický manažment v praxi, náš pohľad na problematiku

Energetický manažment v praxi, náš pohľad na problematiku

V dňoch 11. a 12. marca 2019 sme sa zúčastnili odbornej konferencie s názvom Energetický manažment 2019, ktorá sa uskutočnila vo Vysokých Tatrách. Tému Energetický manažment považujeme za integrálnu súčasť každého nášho riešenia v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti, preto sme sa stali hlavným partnerom tejto konferencie.

Hlavnými odbornými témami konferencie boli aktuálna legislatíva k energetickému manažmentu, garantované energetické služby pre inteligentné riešenia, obnoviteľné zdroje v moderných budovách, uplatnenie energetického manažmentu v priemysle a praktické príklady a skúsenosti z projektov energetickej efektívnosti.

Témou príspevku riaditeľa Divízie inovácií a expertíz spoločnosti e-Dome, pána Petra Bohuša, bol Energetický manažment v praxi. Celý jeho príspevok zo zborníka konferencie si môžete stiahnuť z linku na konci tohto textu, ďalej uvádzame jeho skrátenú verziu.


Energetický manažment je potenciál na zvýšenie energetickej účinnosti zariadení, zníženie spotreby energie a tým pádom aj zníženie prevádzkových nákladov. Ako poskytovateľ sa často zaoberáme otázkou ako zabrániť tomu, aby sa zo služby energetický manažment nestal len praobyčajným žrútom pamäte na serveroch a pracovných staniciach alebo len generovaním neprehľadných reportov pre zákazníkov a tým pádom aj nedosiahnutím jeho základného cieľa. Aké dáta je dôležité sledovať? Akou formou hľadať súvislosti v množstve dát, ktoré nám dnešné riadiace systémy ponúkajú?

Všetko sú to opodstatnené otázky a odpoveď nie vždy je jednoznačná. Čo máme ale rokmi a praktickými skúsenosťami overené je potenciál úspor vykonávaním skutočného energetického manažmentu, a to na úrovni 5 až 15%. Na dosiahnutie tohto cieľa však musia byť správne zodpovedané otázky uvedené vyššie. Ak sa nám toto podarí efektívne, tak je vysoký predpoklad využitia potenciálu, ktorý je nám ponúkaný v budovách, výrobe a technológiách. Ak je tento potenciál úspor vyšší ako cena služby energetický manažment, tak sa to stáva zaujímavé aj pre zákazníka, teda prijímateľa služby.

Prvou zásadnou otázkou, ktorý by si mal každý poskytovateľ služby energetický manažment zodpovedať je najmä to, aké sú požiadavky a očakávania od realizácie energetického manažmentu. Ak je jedinou požiadavkou klienta úspora energie, bude monitorovacia platforma iná, ako keď je zásadnou požiadavkou dodržanie parametrov vnútorného prostredia.

Následne je dôležité si nastaviť správnu stratégiu zberu a následného vyhodnocovania dát. Bežná administratívna budova o výmere napr. 5.000 m2 môže denne generovať stovky až tisíce údajov. Potrebujem všetky zbierať? Ako sa nestratiť v takom množstve dát a ako nájsť závislosti, ktoré nám ukážu efektivitu premeny energie (napr. zdroj tepla), distribúcie, resp. spotreby energie?

Aby sa toto všetko zvládlo za primerané náklady a prinieslo to želený efekt je nevyhnutné zvoliť správnu stratégiu analýzy dát s využitím vhodných softvérových nástrojov.

V rámci stratégie monitoringu je dôležité v úvodnej fáze si správne nastaviť potenciál úspor v jednotlivých oblastiach. Ak vidíme potenciál napríklad v nevhodne nastavených parametroch ekvitermickej krivky, tak svoju pozornosť upriamim na cca 30 dátových bodov z vyššie spomínaných tisícov bodov. Ďalšie oblasti monitoringu ako na VZT zariadenia, chladenie, osvetlenie, individuálna regulácie v miestnostiach je následne pridávaná do monitoringu podľa opäť vopred zanalyzovaného potenciálu. Úvodnou analýzou vykonám prvý zásadný filter, čo a ako monitorovať a následne vyhodnocovať.

Spracovanie veľkého množstva dát s účelne vynaloženým úsilím je jednou z najnáročnejších úloh s ktorými sa poskytovateľ služby stretne. Na druhej strane akýkoľvek SW nástroj nikdy nenahradí analytické myslenie technika – energetického manažéra. Avšak aj on potrebuje dáta prefiltrovať, dôkladne nastaviť rôzne úrovne alertov (upozornení).  Alerty slúžia na získanie upozornenia a to najmä vtedy ak dôjde k dosiahnutiu konkrétnych ukazovateľov, ktoré si energetický manažér označil ako dôležité.

Ako príklad možno uviesť praktickú ukážku poruchy na rozvode teplej vody v jednom zdravotníckom zariadení. Situácia s nadspotrebou TÚV bola identifikovaná v priebehu výkonu energetického manažmentu, a to vďaka podružnému meraniu spotreby TV, ako aj iných parametrov v kotolni (teploty, tlaky atď.). Spotreba, resp. straty v rozvode TÚV mali stúpajúci charakter. Kým v januári 2018 bola v úrovni 10 litrov za 5 minút, v apríli do 20 litrov za 5 minút. Po zrealizovaní nápravných opatrení (oprava poruchy) sa spotreba TÚV výrazne znížila, čo dokumentuje aj graf priebehu spotreby TÚV pred a po úprave v intervale 5 minút (Graf č. 1). Výrazne klesla aj denná potreba TÚV, a to z priemeru cca 5,5 m3 denne na hodnotu cca 0,5 m3 denne (Graf č. 2). Vzhľadom na fakt, že sa jednalo z pohľadu prevádzky areálu o zanedbateľnú spotrebu, ktorá by sa neprejavila na faktúre za vodu a teplo, by sa dalo očakávať, že na takýto druh poruchy by sa v asi nikdy neprišlo. Náklady tohto úniku však predstavovalo nezanedbateľných 3 tisíc Eur ročne.

Príspevok zo zborníka konferencie

 

Ďalšie aktuality