Energetické audity pre veľké podniky

Energetické audity pre veľké podniky

Spoločnosť e-Dome a.s. vypracovala v prvej polovici roku 2017 dva rozsiahle energetické audity pre podniky Tatra banka a.s. a Slovenský hydrometeorologický ústav. V súlade s článkom 2 prílohy I. k nariadeniu komisie (EÚ) č. 651/2014 sú obidva podniky zaradené do kategórie veľkých podnikov, z čoho podľa zákona vyplýva ich povinnosť nechať si vykonávať energetický audit aspoň raz za štyri roky. Energetické audity, vypracované našim kolektívom energetických audítorov, boli spracované v zmysle zákona 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a v zmysle vyhlášky 179/2015 o energetickom audite.

Energetické audity pre spomínané podniky boli vypracované najmä za účelom zhodnotenia ich súčasného stavu, tepelno–technických vlastností jednotlivých budov, stavu technológie, ďalej za účelom zistenia potenciálu úspor energie a návrhu opatrení technického riešenia pre zníženie energetickej náročnosti.

Obidva energetické audity boli zložené z niekoľkých čiastkových energetických auditov, nakoľko podniky disponujú s viacerými pobočkami po celom Slovensku:

  • pre podnik Tatra banka a.s. bolo vypracovaných 6 čiastkových energetických auditov, z toho 5 auditov veľkých budov v Bratislave a jeden audit, ktorý v sebe zahŕňa všetky pobočky po celom území Slovenskej republiky
  • pre podnik Slovenský hydrometeorologický ústav bolo vypracovaných spolu 18 čiastkových energetických auditov pre všetky synoptické, meteorologické, hydrologické a iné stanice či centrály na území Slovenskej republiky vo vlastníctve SHMÚ


Energetický audit pre podnik Tatra banka a.s.

Predmetom auditu boli všetky objekty daného podniku v ktorých sa používa energia a auditované boli aj všetky dopravné prostriedky vozového parku. Jednalo sa najmä o obchodné prevádzky, ktoré patria medzi subjekty peňažného trhu a ich hlavnou úlohou je vykonávať obchodnú činnosť v oblasti bankovníctva.

Centrálne pobočky podniku Tatra banka a.s.
Centrálna pobočka podniku Tatra banka a.s.
Centrálna pobočka podniku Tatra banka a.s.
Centrálna pobočka podniku Tatra banka a.s.

Pri vykonávaní auditu boli najprv prevedené osobné prehliadky prevádzok a zosumarizovali sa všetky dostupné podklady (projektové dokumentácie, záznamy spotrieb energií, vybrané faktúry, vlastná fotodokumentácia a pod.) Pri vykonávaní tohto auditu bolo prevedené aj termovízne merania pre 3 centrálne pobočky v Bratislave a vykonali sme aj Blowerdoor test (meranie vzduchotesnosti obalového plášťa budovy) pre jednu pobočku s dátovým centrom.

Osadenie meracej zostavy pre Blowerdoor test na typickom podlaží a termovízne meranie
Osadenie meracej zostavy pre Blowerdoor test na typickom podlaží a termovízne meranie
Osadenie meracej zostavy pre Blowerdoor test na typickom podlaží a termovízne meranie
Osadenie meracej zostavy pre Blowerdoor test na typickom podlaží a termovízne meranie
Osadenie meracej zostavy pre Blowerdoor test na typickom podlaží a termovízne meranie
Osadenie meracej zostavy pre Blowerdoor test na typickom podlaží a termovízne meranie

Z nadobudnutých a poskytnutých podkladov (najmä náklady a spotreby energií a projektová dokumentácia) bol následne vyhodnotený súčasný stav jednotlivých objektov. Zamerali sme sa najmä na:

  • stavebnú časť vrátane tepelnotechnického posúdenia
  • technické zariadenia budov - vykurovanie, príprava TÚV, vetranie, chladenie, tienenie, osvetlenie a ostatné energeticky významné spotrebiče

Pri návrhu opatrení sme sa sústredili najmä na to, aby boli ekonomicky, environmentálne a technicky vyhovujúce. Navrhnuté boli opatrenia ako napríklad: zateplenie objektov, výmena osvetlenia, úprava riadenia vzduchotechnických a chladiacich jednotiek, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, inštalácia ekonomizérov tepla na dymovodoch kotlov, ovládanie externých žalúzií, využitie odpadového tepla z chladenia či zavedenie energetického manažmentu budov.

Celková ročná úspora nákladov na energie navrhovaných opatrení dosahovala 30 622 Eur bez DPH. Pri výške potrebných investičných nákladov 167 276 Eur to predstavuje 5,5 ročnú jednoduchú dobu návratnosti. Implementáciou navrhovaných opatrení by sa znížilo aj množstvo emisií COvo výške až 103 ton za rok.

Energetický audit pre podnik Slovenský hydrometeorologický ústav

Predmetom auditu boli všetky objekty a činnosti daného podniku v ktorých sa používa energia. Jednalo sa najmä o budovy synoptických, meteorologických, hydrologických a iných staníc, auditované boli aj všetky dopravné prostriedky vozového parku. Prevádzky slúžia na vykonávanie hydrologickej a meteorologickej služby na národnej a medzinárodnej úrovni.

Budova Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ)
Budova Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ)
Budova Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ)
Budova Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ)

Energetický audit bol spracovaný podľa požiadaviek objednávateľa tak, aby boli navrhnuté také opatrenia, ktoré zabezpečia celkovú úsporu na vykurovaní vo výške minimálne 50%. Pre objekty SHMÚ v lokalite Gánovce a Jaslovské Bohunice boli energetické audity špeciálne vypracované aj v súlade s odporúčaním na spracovanie energetického auditu verejnej budovy spracovaný Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Budovy boli zároveň vybrané ako vhodný kandidáti pre žiadosť o podporu z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP).

Rovnako ako pri prvom spomínanom audite bolo potrebné previesť osobné prehliadky daných staníc a zosumarizovať všetky dostupné podklady. Následne bol vyhodnotený súčasný stav stavebnej časti a technického zariadenia budov.

Pri návrhu opatrení sme sa sústredili najmä na to, aby boli ekonomicky, environmentálne a technicky vyhovujúce. Navrhnuté boli opatrenia ako napríklad zateplenie objektov, výmena výplňových konštrukcií, zavedenie núteného vetrania, výmena osvetlenia, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, osadenie termostatických ventilov a hlavíc, inštalácia solárnych kolektorov, osadenie sálavých panelov či zavedenie energetického manažmentu budov.

Celková ročná úspora energie pri realizácií navrhovaných opatrení by dosahovala až 1 118 124 kWh na zemnom plyne/teple a až 223 488 kWh na elektrickej energií. Investičné náklady navrhnutých opatrení mali výšku 2 478 355 Eur. Implementáciou navrhovaných opatrení by sa znížilo aj množstvo emisií COvo výške až 284 ton za rok.

Paulína Izáková; e-Dome a.s.

Ďalšie aktuality