Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

 • Lokalita
  Rimavská Sobota
 • Garantovaná ročná úspora
  124 322 Eur
 • Rok vypracovania projektu
  2019-2020
 • Investičné náklady
  1 048 980 Eur
 • Celková ročná úspora energie
  1 836 310 kWh na zemnom plyne a 137 199 kWh na elektrickej energii
 • Zníženie množstva emisií
  426,9 ton/rok
 • Dĺžka trvania zmluvy
  8,5 roka

Pre areál nemocnice v Rimavskej Sobote, ktorý je tvorený sústavou stavebných objektov a k tomu prislúchajúcich technických zariadení potrebných pre poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti, bol na prelome rokov 2019 až 2020 vypracovaný projekt EPC. Opatrenia, ktoré sa v nemocnici zrealizovali, prinesú garantovanú úsporu vo výške viac ako   124 322 Eur/rok.

Navrhované opatrenia boli rozdelené na dve skupiny. Prvá skupina opatrení, ktoré neboli zahrnuté do projektu EPC, sa týkali zateplenia obvodových stien, striech, výmeny výplňových konštrukcií a výmeny vonkajších rozvodov tepla za nové. Tieto opatrenia neboli zahrnuté do projektu EPC, pretože vykazujú veľmi vysoké investičné náklady, ktorých návratnosť je vysoká a zároveň svojimi ročnými úsporami nevedia tieto náklady pokryť.

Druhá skupina opatrení bola zahrnutá do projektu EPC. Tieto opatrenia sa týkali najmä inštalácie nových zdrojov tepla, hydraulického vyregulovania, termostatizácie vykurovacieho systému, zmeny spôsobu časti vykurovania a prípravy TÚV, výmeny pôvodných kotlov za nové kondenzačné kotle vrátane všetkého potrebného technologického vybavenia, zavedenia diaľkového dohľadu nad zariadeniami či úsporných opatrení na vode.

V súčasnosti poskytujeme pre nemocnicu v Rimavskej Sobote službu energetického manažmentu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou EPC projektov. Zahŕňa okrem iného aj monitoring chodu energetických zariadení so zameraním na čo najefektívnejšiu prevádzku.