Cieľ

LEADERSHIP NA TRHU V OBLASTI SLUŽIEB SÚVISIACICH S DEKARBONIZÁCIOU A EFEKTÍVNYM RIADENÍM SPOTREBY

Našou činnosťou chceme priamo prispieť k boji proti klimatickým zmenám a preto sme za nosné piliere tejto strategickej priority vybrali nasledujúce činnosti, ktoré sú v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a súvisiacimi delegovanými aktmi (ďalej iba "Taxonómia EÚ") a definované ako činnosti, ktoré môžu významne prispieť k zmierneniu zmeny klímy:

Odborné služby súvisiace s energetickou hospodárnosťou budov

Naše odborné služby súvisiace s energetickou hospodárnosťou budov zahŕňajú:

  • technické konzultácie (energetické konzultácie, energetické simulácie, riadenie projektov, vypracovanie zmlúv o energetickej hospodárnosti, špecializovaná odborná príprava) v súvislosti so zlepšovaním energetickej hospodárnosti budov;
  • energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie;
  • služby v oblasti tepelnej ochrany stavebných konštrukcií a budov;
  • akreditované energetické audity a posudzovanie hospodárnosti budov;
  • služby v oblasti energetického manažérstva;
  • poskytovanie energetických služieb s garantovanou úsporou energie;
  • poskytovanie podporných energetických služieb.

Inštalácia, údržba a oprava technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov

V rámci služieb: inštalácia, údržba a oprava technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov sa primárne chceme venovať nasledujúcim činnostiam:

  • inštalácia, údržba a oprava slnečných fotovoltických systémov a pomocných technických zariadení;
  • inštalácia, údržba a oprava zásobníkov tepelnej alebo elektrickej energie.

ZaujalA Vás niektorá zo služieb, ktoré ponúkame ? Oslovte nás a navrhneme Vám riešenie na mieru.

Kontaktujte nás